5 Αυγ 2009

ΝΥΜΦΑΙΟΝ MIEZAΣ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. NYMPHAEUM OF MIEZA - ΤΗΕ SCHOOL OF ARISTOTELES ΙΝ MACEDONIA / GREECE.
Αφιέρωμα στον Ιερό Τόπο τών Νυμφών (Νυμφαίον), όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο και κάθε Αλέξανδρο...

«Φίλιππος μετεπέμψατο τῶν φιλοσόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λογιώτατον Ἀριστοτέλην, καλὰ καὶ πρέποντα διδασκάλια τελέσας αὐτῷ...
Σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ διατριβὴν τὸ περὶ Μίεζαν Νυμφαῖον ἀπέδειξεν, ὅπου μέχρι νῦν Ἀριστοτέλους ἕδρας τε λιθίνας καὶ ὑποσκίους περιπάτους δεικνύουσιν.
Ἔοικε δ Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν ἠθικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποῤῥήτων καὶ βαθυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς οἱ ἄνδρες ἰδίως ἀκροατικὰς καὶ ἐποπτικὰς προσαγορεύοντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν.»

(Πλούταρχος, Βίος Αλεξάνδρου, κεφ. 7)


Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

Music: Armand Amar
Video-creation: HELIODROMION