28 Μαρ 2008

ΙΘΑΚΗ - Νόστιμον Ήμαρ - ITHAKA: Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

Νόστιμον Ήμαρ
είναι η Ημέρα του Νόστου,
η Ημέρα της Επιστροφής στην Ιθάκη...

ΝΟΣΤΟΣ =396
ΙΘΑΚΗ = 48
Νόστος + Ιθάκη = 444

444 = ΡΟΔΟΣ.
Ρ - ΟΔΟΣ = Οδός του Ρ, δηλαδή, του Απόλλωνα - Ήλιου• είναι η Ηλιακή Οδός, ο Ηλιακός Δρόμος. Τον Ηλιακό Δρόμο ακολουθούν οι Ηλιακοί Ήρωες• αυτοί που κατέστησαν με την ευφυή πολυμηχανία τους την Πόλη Τροία (Τρία - 3) της Ασίας και Επιστρέφουν στην Ιόνια -- Αιώνια Ιθάκη.... Είναι ο Τέταρτος Δρόμος. Ο Δρόμος του Πολύτροπου και Άμεμπτου Πολεμιστή...

Ιαλυσσός

25 Μαρ 2008

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

"εν τωι παντί στρατηγόςτον κοσμικόν πόλεμον τωι πατρί συνδιακοσμών και τα αμείνω κρατείν αεί των χειρόνων παρασκευάζων..."(Πρόκλος, Εις Πολιτείαν)


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

22 Μαρ 2008

ΑΘΗΝΑ - ΑΘΗΝΗ - ΑΘΑΝΑ - ΑΣΑΝΑ - ΑΣΑΝΑΙΑ: Η "ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


"Tης Αθηνάς τα νικητήρια παρά Αθηναίοις ανύμνηται και εορτήν ποιούνται..." (Πρόκλος, Εις Τίμαιον)

21 Μαρ 2008

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΙΛΑΣ ΦΙΛΟΙ

Η ΠΟΛΙΣ... Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ - ΔΙΑΒΑΖΕΙ Η ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗΑφιέρωμα σε αυτούς που καταστρέφουν την Πόλη της Αθηνάς... την ιερή Αθήνα, ελπίζοντας ματαίως και ανοήτως σε άλλες πόλεις... τσιμεντοποιημένες, αφελληνισμένες και πάμφυλες!

18 Μαρ 2008

Ο Λόγος του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Παιδιά μου!

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.

Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα, διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.

Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν αρμάδα...

Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία

*****

(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Γενν. 3 Απρ. 1770 – Απεβ. 4 Φεβ. 1843)

«Τρεις υπήρξαν οι εξέχουσες στρατιωτικές στην ξηρά φυσιογνωμίες του μεγάλου εθνεγερτικού αγώνα: Ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος. Οι δυο τελευταίοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Μα κι' ο Κολοκοτρώνης παραλίγο γλίτωσε τη λαιμητόμο. Σώθηκε από την έξοχη στάση δυο δικαστών, που θα παραμείνουν αιώνιο καύχημα της Δικαιοσύνης του τόπου μας: Του Πολυζωίδη και του Τερτσέτη.

Οι νέοι καταχτητές, οι Βαυαροί, γύρευαν να χτυπήσουν στο πρόσωπό του κάθε εθνική παρόρμηση του λαού μας. Ο Ν. Δραγούμης στις "Ιστορικές αναμνήσεις" του γράφει, πως τον παρουσίαζαν ως ο "Βελζεβούλ και άλλον Κύκλωπα μονόφθαλμον".

Τα Απομνημονεύματα που ο Κολοκοτρώνης υπαγόρευσε στον Γ. Τερτσέτη, ξεχωρίζουν κειμήλιο λόγου, πατριωτισμού, παρατηρητικότητας, απλότητας, ζωντάνιας και αγνής λαϊκής θυμοσοφίας...

Όσοι για πρώτη φορά θα διαβάσουν τα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη είμαι βέβαιος πως θ' αναγαλλιάσει η σκέψη τους, καθώς καλύτερα θα νοιώσουν τις ρίζες της παράδοσής τους».

Δημήτρης Φωτιάδης, Ιστορικός.

15 Μαρ 2008

14 Μαρ 2008

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΤΑΙΝΑΡΟΝ: ΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ...

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

"Ο Ποσειδώνας αυτόν το μήνα μας τίμησε δείχνοντάς μας πολλά πράγματα. Συγκινούμαι αισθανόμενος την επίπνοια ενός Θεού που προσωπικά δεν είχα προσέξει μέχρι τώρα... Είμαι σίγουρος ότι η πολεμίστρια Αθηνά θα μας βοηθήσει τον επόμενο μήνα να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τον αντιληπτικό μας ορίζοντα."

Ονάσανδρος

7 Μαρ 2008

ΟΛΒΙΟΣ ΟΣ ΑΡΕΤΗΝ ΘΕΙΗΝ ΜΕΛΕΤΩΗ...

«Όλβιος, ος κεν μη μερόπων δόξαις κενεήισιν

αφραδέως προσέχων, αλλ΄αυτώι ευ φρονέοντι,

ιθείηι γνώμηι αρετήν θείην μελετώιη…»

Πλήθων (15ος μ.χ. αιώνας)


Εξηγητική απόδοση:

Ακέραιος άνθρωπος είναι αυτός που δεν σπαταλά ανοήτως την προσοχή του στις κενές από περιεχόμενο αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά ερχόμενος σε επαφή με τον εαυτό του, ανακαλύπτει μέσα του την φρόνηση κι ακολουθώντας υπεύθυνη γνώμη μελετάει την θεϊκή αρετή…

6 Μαρ 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7

Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

Ώρες 12 - 5 μ.μ.


"ΑΘΗΝΑ - Νόμος Αλληλεπιδράσεως"

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός

Δηλώσεις συμμετοχής

τουλάχιστον 4 ημέρες

πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.2 Μαρ 2008

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΕΪΑ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ!


"ΕΝΙΟΙ ΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΙΝ ΕΙΣ

ΑΘΕΟΤΗΤΑ ΤΡΑΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ,

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩΙ ΚΕΙΜΕΝΗΝ

ΤΗΝ
ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ"

(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ, ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ)