13 Δεκ 2013

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝ. 2014


ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.
EAGLE AND SNAKE - AN ETERNAL SYMBOLIC IMAGE OF HOMER.

Ραψωδία Μ. Όλα κινδυνεύουν να χαθούν. Ο "Έκτορας" μανιασμένος, επιτίθεται για να κάψει τις νήες τών Αχαιών... Όλα φαίνονται χαμένα για τους Αχαιούς. Τότε, εμφανίζεται ο Οιωνός του Αετού με το Φίδι...
Η μάχη του Αετού με το Φίδι συμβολίζει την μάχη των Ουράνιων δυνάμεων του Αγαθού με τις Χθόνιες δυνάμεις του Κακού.


Ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
ζωὸν ἔτ᾽ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ κάββαλ᾽ ὁμίλῳ,
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.


ΙΛΙΑΣ, Μ 200 - 209

Κι ἐμπρὸς στὸν χάντακα ἔστεκαν καὶ ἀκόμη ἐμεριμνοῦσαν,
ὅτι ἐνῶ ἦσαν πρόθυμοι τὸν λάκκον νὰ περάσουν,
ὑψηλοπέτης ἀετὸς ἐφάνη αριστερά τους,
καὶ ζωντανὸς στὰ νύχια του καὶ κοκκινοβαμμένος
μέγας σπαρνοῦσε δράκοντας καὶ πολεμοῦσε ἀκόμη•
ὅσο ποὺ ὀπίσω γέρνοντας τὸν ἀετὸν στὸ στῆθος
ἔκοψε κάτω ἀπ' τὸν λαιμόν˙ κι ἐκεῖνος ἀπ' τὸν πόνον
ἀπόλυσε τὸν δράκοντα νὰ πέση μὲς στὸ πλῆθος
καὶ κρώζοντας ἐπέταξε μὲ τὲς πνοὲς τοῦ ἀνέμου•
καὶ ἅμα τὸν στικτὸν δράκοντα, σημεῖον τοῦ Κρονίδη,
νεκρὸν εἶδαν στὸ μέσον τους, ἐπάγωσαν οἱ Τρῶες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Ι. ΠΟΛΥΛΑΣ