9 Ιαν 2009

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΜΟΥΣΑΝ - ΜΕΣΟΜΗΔΟΥΣ * HYMN TO THE MUSE - MESOMEDES


Άειδε Μούσά μοι φίλη,
μολπής δ' εμής κατάρχου,
αύρη δε σων απ' άλσεων
εμάς φρένας δονείτω.

Καλλιόπεια σοφά,
Μουσών προκαθαγέτι τερπνών,
και σοφέ Μυστοδότα,
Λατούς γόνε, Δήλιε, Παιάν,
ευμενείς πάρεστέ μοι.Ύμνος στην Μούσα

Ψάλλε, αγαπητή σε μένα, Μούσα,
κι αρχή δώσε στο τραγούδι μου,

αύρα ας έλθει από τα άλση σου

να δονήσει τις φρένες μου!

Σοφή Καλλιόπη, ηγήτειρα

των αγαπημένων Μουσών,

και Συ σοφέ Μυστοδότη,

τέκνο της Λητούς, Δήλιε, Παιάν,

ευμενείς, παρασταθήτε μου!Hymn to the Muse - by Mesomedes of Crete
2nd century A.D.

Sing, dearest Muse, and
help me start my song.
Let the breeze coming
through your forests
make my soul vibrate!

Oh, wise Calliope,
you the leader of
the gracious Muses,
and You wise Initiator
of the Mysteries,
Latonas son, Delian,
Paean, offer your help,
being favorable to me!


Ιαλυσσός