21 Μαρ 2013

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ * DELPHIC MAXIMSΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS

Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν...

Αφιερώνεται σε όλους τους Μαθητές τού Κύκλου Ελληνικής Παραδόσεως (Κύκλος Πέμπτης) του Ηλιοδρομίου, μαζί με τους οποίους αναλύσαμε και συνεχίζουμε να αναλύουμε τα ιερά Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.

Αφιερώνεται, επίσης, σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...

Ιαλυσσός, 21-3-2013