2 Απρ 2008

ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ

Κύκλος 12 Σεμιναρίων

«ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ»
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΑΤΡΑΠΟΥΣ
ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Την 1η Κυριακή κάθε Ιερού Μηνός*
Ώρες 12 - 5 μ.μ.


ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΦ΄ ΕΣΤΙΑΣ (21/9)... ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (21/8)
ΚΑΙ... ΠΑΛΙΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ!


(* Ως αρχή κάθε Ιερού Μηνός λαμβάνεται η 21η κάθε συμβατικού μηνός.)