27 Φεβ 2008

Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ

Κατά ταύτα δη πάντα τότε και νυν διαμείβεται τα ζώα εις άλληλα, νού και ανοίας αποβολήι και κτήσει μεταβαλλόμενα.

(Πλάτων, Τίμαιος)