2 Φεβ 2008

Αλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα


“ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν͵ οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες͵ ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι͵ καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος͵ ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα.”


ΣΩΚΡΑΤΗΣ